Ochrana osobných údajov

SK HU

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany súkromia

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti skupiny Villatesta:

Villatesta, s.r.o. so sídlom: Ul. Slobody (Areál Agrostavu), 945 01 Komárno, Slovakia, IČO: 36 726 699, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 19303/N

Villatesta, s.r.o.
E-mail:
attila.fazekas@villatesta.sk
Telefónne číslo: +421 905 623 771
Korešpondenčná adresa: Ul. Slobody (Areál Agrostavu), 945 01 Komárno, Slovakia
Kontaktný e-mail na agendu ochrany osobných údajov: info@villatesta.sk

Tieto podmienky ochrany súkromia slúžia primárne na splnenie informačných povinností podľa čl. 13 a 14 GDPR voči dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje. Ide najmä o našich zamestnancov alebo o zamestnancov našich obchodných partnerov, klientov alebo dodávateľov. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,1 tými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími právnymi predpismi. V prípade, ak by ste nerozumeli akejkoľvek informácii a/alebo súhrnu informácií uvedených v tomto dokumente, neváhajte kontaktovať naše oprávnené osoby.

Prečo chránime vaše osobné údaje?

Ochrana súkromia je pre nás veľmi dôležitá aj z inej ako zákonnej povinnosti. Je preto našim cieľom poskytovať naše služby takým spôsobom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady a princípy ochrany súkromia a najmä ochrany osobných údajov. Z dôvodu maximálneho zabezpečenia ochrany osobných údajov v našej správe, sme sa rozhodli zaviesť moderné, efektívne a jednoduché opatrenia na zabezpečenie súladu s GDPR.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať naše služby a produkty a za týmto účelom spracúvať osobné údaje našich klientov, dodávateľov, obchodných partnerov, zamestnancov a ďalších osôb;
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti;
 • chrániť naše oprávnené záujmy.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Nižšie uvedený prehľad vysvetľuje, k akým účelom spracúvania dochádza v rámci jednotlivých spoločností patriacich do skupiny Villatesta. Pre odstránenie pochybností, označenie ÁNO znamená, že daná spoločnosť patriaca do skupiny Villatesta spracúva osobné údaje na daný účel ako prevádzkovateľ.

Účel spracúvania osobných údajov Právny základ Villatesta
SK
Villatesta
HU
Spracovanie na účtovné a daňové účely čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR ÁNO ÁNO
Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, alebo obdobným vzťahom čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR; čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR; ÁNO ÁNO
Ochrana majetku a ochrana bezpečnosti zdravia čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR ÁNO  
Plnenie zmlúv s fyzickými osobami (dodanie tovaru) čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR ÁNO ÁNO
Vedenie bezpečnostnej dokumentácie čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR ÁNO ÁNO
Archivácia dokumentov čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR ÁNO  
Spracovanie výkresovej dokumentácie zákazníkov čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR ÁNO  
Spracovanie údajov nákladnej prepravy čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR ÁNO  
Návšteva webstránky čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR ÁNO ÁNO
Zdieľanie zamestnaneckých a zákazníckych údajov čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR ÁNO ÁNO

Aké sú oprávnené záujmy, ktoré pri spracúvaní osobných údajov sledujeme?

Pri nasledujúcich účeloch sa spoliehame na právny základ oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Nižšie nájdete bližšie vysvetlenie týchto účelov resp. oprávnených záujmov:

Ochran práv a majetku kamerovým systémom

Ide najmä o ochranu našich vlastníckych práv a majetku z dôvodu zabránenia páchania drobných krádeží a vandalizmu. Ďalej používame zábery z kamerového systému pri prípadných reklamáciách týkajúcich sa nedodania, resp. nezrovnalostí v dodaní tovaru.

Ochrana bezpečnosti a zdravia

Ide najmä o ochranu bezpečnosti zdravia pri práci, ako aj bezpečnosti a zdravia návštevníkov našich spoločností z dôvodu manipulácie so stavebným materiálom v našich skladovacích priestoroch. Prípadné bezpečnostné incidenty je možné flexibilnejšie a účinnejšie riešiť na základe informácií poskytnutých kamerovým systémom.

Zdieľanie zamestnaneckých údajov

V zmysle rec. 48 GDPR: „Prevádzkovatelia, ktorí sú súčasťou skupiny podnikov alebo inštitúcií, ktoré sú prepojené s ústredným subjektom, môžu mať oprávnený záujem na prenose osobných údajov v rámci skupiny podnikov na vnútorné administratívne účely vrátane spracúvania osobných údajov klientov alebo zamestnancov.“ Pri zdieľaní zamestnaneckých údajov v rámci skupiny Villatesta považujeme administratívne účely s tým spojené za náš oprávnený záujem.

Zdieľanie zákazníckych údajov

V zmysle rec. 48 GDPR: „Prevádzkovatelia, ktorí sú súčasťou skupiny podnikov alebo inštitúcií, ktoré sú prepojené s ústredným subjektom, môžu mať oprávnený záujem na prenose osobných údajov v rámci skupiny podnikov na vnútorné administratívne účely vrátane spracúvania osobných údajov klientov alebo zamestnancov.“ Pri zdieľaní zamestnaneckých údajov v rámci skupiny Villatesta považujeme administratívne účely s tým spojené za náš oprávnený záujem.

Evidencia výkresovej dokumentácie zákazníkov

Ide najmä o starostlivosť o našich existujúcich zákazníkov, ktorých výkresové dokumentácie uchovávame počas obdobia 10-tich rokov pre prípad ich ďalšieho využitia pri prípadných úpravách alebo opravách stavebných prvkov.

Identifikácia návštevníka webstránky, zabezpečenie technickej prevádzky webstránky

Ide najmä o skvalitnenie služby prehliadania webstránky, vykonávanie štatistiky návštevnosti webstránky.

Aké osobné údaje o vás spracovávame?

Obyčajne spracúvame základné osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, dodacia adresa; kontaktné údaje – telefónne číslo, mailový kontakt; online identifikátory – IP adresa, cookies, url adresy, geolokačné údaje. Všetko o cookies a ich nastaveniach nájdete tu.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje môžete našej spoločnosti poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. :

 • v procese uzatvárania zmluvy s našou spoločnosťou;
 • komunikáciou s Vami;
 • návštevou našej webstránky;
 • odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami, dotazmi alebo otázkami.

Vaše osobné údaje však môžeme získať aj od Vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov (či už Vašich alebo Vašich kolegov), môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo realizácii zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Zachovávanie mlčanlivosti o osobných údajov berieme veľmi vážne, a preto sme prijali interné predpisy, vďaka ktorým sú Vaše osobné údaje zdieľané len s oprávnenými osobami skupiny Villatesta, alebo preverenými tretími stranami. K Vašim osobným údajom môžu mať prístup len oprávnené osoby poverené na prácu s osobnými údajmi. Osobné údaje našich klientov, zamestnancov, obchodných partnerov a iných fyzických osôb poskytujeme len v nevyhnutnej miere nasledovným kategóriám príjemcov osobných údajov:

 • iným spoločnostiam patriacim do skupiny Villatesta, ak na to existuje právny základ resp. zmluvný vzťah;
 • našim prevereným a riadne právne zaviazaným sprostredkovateľom;
 • našim profesionálnym poradcom (napr. advokátom, audítorom);
 • poskytovateľom softvérového vybavenia;
 • poskytovateľom technickej (IT) podpory našej spoločnosti;
 • poskytovateľom online štatistických nástrojov;
 • inštitúciám pri plnení našich zákonných povinnosti v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi spravovania osobných údajov napr. Sociálnej poisťovni, dôchodkovým správcovským spoločnostiam, doplnkovým dôchodkovým sporiteľniam, zdravotným poisťovniam, Úradu sociálnych vecí a rodiny, Daňovému úradu;
 • poštovým doručovateľom, kuriérskym službám a špedičným spoločnostiam;
 • zamestnancom vyššie uvedených osôb.

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sprostredkovateľa, vždy vopred preveríme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa našich aktuálnych sprostredkovateľov nás prosím neváhajte na vyššie uvedených kontaktoch.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Štandardne osobné údaje neprenášame do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), ak to nie je nevyhnutné. V prípade využívania online štatistických nástrojov (prehľad používaných online štatistických nástrojov nájdete tu), sú Vaše osobné údaje prenášané aj do Spojených štátov amerických, pričom Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.V týchto prípadoch sú ale cezhraničné prenosy a spracúvanie Vašich osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý bol vytvorený americkým Ministerstvom obchodu, Európskou komisiou a Švajčiarskou vládou, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických, a za účelom podpory transatlantického obchodu. Tento systém podľa rozhodnutia Európskej komisie zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o tomto systéme sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke https://www.privacyshield.gov

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú . Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom našej skupinovej internej politiky. V prípade otázok ohľadom doby uchovávania Vašich osobných údajov, nás prosím kontaktujte na vyššie uvedených kontaktoch.

Musíte vždy poskytnúť Vaše údaje a aké sú eventuálne následky, keď to neurobíte?

Poskytnutie osobných údajov Zákazníkom je v našej spoločnosti dobrovoľné, ale nevyhnutné pre využívanie určitých služieb našej spoločnosti, napr. vytvorenie objednávky a jej realizácia (uzatvorenie kúpnej zmluvy), dodanie tovaru na adresu. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné z našej strany zrealizovať vzájomný obchodný vzťah. Osobné údaje vo forme cookies môžete kedykoľvek editovať cez svoje prehliadače.

Aké sú Vaše práva v pozícii dotknutej osoby?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Spracúvanie na právnom základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov nevykonávame, obdobne nespracúvame osobné údaje ani na priamy marketing a spracované osobné údaje nie sú predmetom profilovania.

Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie. Toto právo máte aj voči spracúvania osobných údajov na právnom základe udeleného súhlasu, ktoré však nevykonávame.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplné osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR;
 • Právo namietať spracúvanie údajov podľa, článku 21 GDPR;
 • Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, podľa článku 22 GDPR,.

Osoba má na základe písomnej žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi právo namietať:

a) spracúvanie jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívanie jeho osobných údajov – titul, meno, priezvisko, adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku.

Osoba má právo na základe písomnej žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi, alebo osobne kedykoľvek namietať spracúvanie jeho osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ide o nasledovné prípady spracúvania osobných údajov:

a) spracúvanie osobných údajov, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a Prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené,
b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany. Osoba má právo na základe písomnej žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi alebo osobne kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. V takomto prípade má osoba práva žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania. V prípade, že má osoba podozrenie, že jej údaje sa neoprávnene spracúvajú, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje o Vás so zreteľom na účel a okolnosti, môžete požiadať o opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov pomocou kontaktov c ez naše kontaktné kanály.

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo iný obdobný úrad zriadený na území členského štátu EÚ, do jurisdikcie ktorého patrí člen našej skupiny Villatesta, alebo sa obrátiť so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne vzájomnou komunikáciou.

Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

Aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich oso bných údajov v zmysle čl. 22 GDPR.

Externé webstránky

Naše webstránky môžu obsahovať prepojenia (linky) na iné webstránky a/alebo služby iných poskytovateľov. Nie sme zodpovední za obsah a spravovanie webstránok, či služieb iných Poskytovateľov, na ktoré odkazujeme. Tieto podmienky ochrany súkromia sa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov v rámci Vášho pohybu na iných webstránkach.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom. Naša spoločnosť prijala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanou úpravou, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. Vaše osobné údaje sú prednostne uchovávané na našich zabezpečených serveroch alebo dátových nosičoch v Slovenskej republike.

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitou podmienkou v budovaní dôverného vzťahu s našimi zamestnancami ako aj zákazníkmi. Informácie, ktoré sme Vám povinní poskytnúťv súvislosti so spracúvaním osobných údajov, sa môžu časom meniť. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v potrebnom rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti aktualizovaným vydaním podmienok (viď poznámku v zátvorke za dátumom vydania)

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v spracovaní Vašich osobných údajov.

Skupina Villatesta

v Komárne, 08.08. 2018 (aktualizované vydanie č.1)

Ochrana osobných údajov